دسته: ارزیابی تعالی نگهداری

خود ارزیابی ومراحل آن

خود ارزیابی ومراحل آن

EFQM پیشنهاد شده است . مزایای رویکرد خودارزیابی EFQM سرعت و سهولت در استفاده رویکرد پرسشنامهمشارکت بسیاری از افراد در سطوح سازمان در فرآیند خود ارزیابی پرسشنامهدریافت بازخوردها از بخش ها و...