تحلیل مفهوم کاربردی مدیریت انرژی (ساختمان وتاسیسات صنعتی)

تعمیر و نگهداری موتورخانه ها

نگاهی به وضعیت فعلی نصب ، تعمیر و بویژه نگهداری موتورخانه های ساختمانهای مسکونی ، اداری و صنعتی  و ارتباطات ما با شرکتهای برتر و برندهای  ممتاز بین المللی ، ما را بر آن داشت که خدمات ویژه ای را برای اولین بار در ایران بر اساس استاندارهای بین المللی ارائه نماییم. هزینه های گزاف تعمیرات اغلب به دلیل عدم رعایت الزامات و استانداردها در هنگام انتخاب سیستم ، نصب  غیر اصولی و بويژه نگهداری بوجود می آید. این هزینه های سالانه که پس از چند سال به هزینه های گزاف تبدیل می شود باعث مصرف بیش از استاندارد سوخت شده و هزینه های جاری ساختمان را بشدت افزایش داده .وهزینه های غیر قابل قبولی را در حوزه  گاز( گازوئیل )مصرفی به صاحبان سیستم تحمیل می نماید.

موتورخونه دات کام

1-1- مفهوم مدیریت انرژی

منظور از مدیریت انرژی، کاهش میزان مصرف حامل های انرژی و هزینه های انرژی با توجه به موقعیت جغرافیایی، پارامترهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی در مصرف کننده نهایی نظیر ساختمان، مجتمع ساختمانی و یا محوطه های اداری، آموزشی و … است. مرحله نخست مدیریت انرژی ساختمان، شناخت وضعیت موجود و ساختار فعلی مصرف انرژی در ساختمان است که این مرحله موسوم به ممیزی انرژی بوده و از مراحل مختلفی تشکیل شده است. ممیزی انرژی قلب مدیریت انرژی بوده و تحلیل مصارف فعلی انرژی، شناسایی گلوگاه های مصرف انرژی و عارضه یابی آنها، ارایه راهکارها و درمان عارضه های مصرف انرژی ساختمان در این مرحله انجام می شود. بعد از شناسایی راهکارها، نقشه اجرای راهکارها تکمیل شده و بر اساس معیارهای فنی و اقتصادی، راهکارهای مدنظر انجام می پذیرد که این مرحله، مرحله دوم مدیریت انرژی است. در مرحله سوم، ارزیابی اثرات راهکارها، میزان ماندگاری و اثربخشی آنها بر وضعیت مصرف انرژی ساختمان با استفاده از روش های متداول ارزیابی، اعتبار سنجی و تأیید انجام می گیرد که در واقع این مرحله میزان موفقیت مدیریت انرژی ساختمان در کوتاه مدت و بلند مدت را بیان می کند. عباراتی نظیر مدیریت انرژی، بهینه سازی انرژی و صرفه جویی انرژی اغلب به جای یکدیگر و با معانی یکسان بکار گرفته می شوند. در صورتی که این مفاهیم با یکدیگر متفاوت هستند و مدیریت انرژی در حکم چتری است که مفاهیم زیرین را تحت پوشش خود می دهد:

 • بهینه سازی انرژی: بکارگیری کارآمدترین فنآوری ها به منظور حصول به یک دستآورد مشخص که در بیشتر موارد منجر به کاهش مصرف انرژی می شود.
 • صرفه جویی انرژی: عبارت است از کاهش مصرف انرژی از طریق انجام یک عمل مشخص (برای نمونه خاموش کردن چراغ هنگامی که روشنایی مورد نیاز نیست).
 • تعیین تعرفه انرژی: یعنی تعیین اقتصادی ترین منبع انرژی بر حسب نوع فعالیت.
 • گزینش نوع مناسب انرژی: یعنی بکارگیری اقتصادی ترین منبع انرژی بر حسب نوع فعالیت.

اگرچه مدیریت انرژی، یکی از ضروری ترین هسته های مدیریت یک سازمان می تواند در نظر گرفته شود، لیکن در ایران به دلایل مختلفی نظیر قیمت پایین حامل های انرژی، دولتی بودن سازمان های بزرگ و نداشتن دانش فنی، تخصص و مهارت، اهمیت چندانی پیدا نکرده است. منظور از واحد مدیریت انرژی، واحدي در مؤسسات صنعتي است كه مجموعه عملياتي شامل شناخت ميزان و نحوه مصرف حامل هاي انرژي، ثبت اطلاعات مربوطه و تعيين و اجراي راهكارهاي لازم جهت كاربرد بهينه انرژي را بر‌عهده دارد.

1-2- انواع روش های مميزی انرژی

 عبارت ” مميزی انرژی” دارای کاربردهای گسترده و معانی متفاوتی است و بسته به شركت های خدمات انرژی مورد استفاده قرار می گيرد. مميزی انرژی ساختمان ها محدوده وسيعی از بررسی ميانگذر تأسيسات تا تجزيه و تحليل تفصيلی با شبيه سازی پويای کامپيوتری را در بر مي گيرد. چهار نوع از روش‌های اصلی مميزی انرژی به طور خلاصه در ادامه بررسي شده اند:

شکل1) مراحل مختلف مدیریت انرژی ساختمان

1-2-1-  مميزی ميان گذر

اين نوع مميزی شامل بررسی اجمالی تجهيزات جهت شناسايي گلوگاه های مصرف انرژی و ارايه راهکارهای ساده و کم هزينه است که صرفه جويي قابل توجهی را در هزينه عملياتی ساختمان در پی خواهد داشت. برخی از مهندسين ترجيح مي دهند که اين گونه مميزی انرژی ساختمان را در قالب راهکارهای تعميرات و نگهداری طبقه بندی کنند. بعنوان نمونه اين راهکارها مي‌توانند شامل تنظيم نقطه دمای گرمايش فضا، جايگزيني پنجره های شکسته، عايق بندی لوله های بيرونی آب يا بخار گرم و تنظيم نسبت سوخت به هوا در بويلرها باشد.

1-2-2-  تجزيه و تحليل هزينه خدمات

 هدف اصلی اين روش مميزی، تحليل دقيق هزينه های بهره برداري از تأسيسات انرژی بر است. معمولاً داده‌های چندين سال گذشته بمنظور شناسايي الگوی مصرف انرژی، پيك ديماند، تاثيرات آب و هوايي  و تعيين  پتانسيل روش های مختلف صرفه جويي استفاده می شود. بمنظور  انجام اين گونه تحليل‌ها توصيه مي شود که مميزين انرژی برای کسب اطلاعات تأسيسات و سيستم های انرژی آنها،‌ از بازرسی ميانگذر بهره بگيرند.همچنين مميز بايد درک درستي از تعرفه صورت‌حساب‌هاي انرژي داشته باشد تا بتواند ارزيابي مربوط به موارد زير را انجام دهد:

 • بمنظور تأييد هزينه خدمات و اطمينان از اينکه هيچ گونه اشتباهی در محاسبه صورت حساب‌های ماهانه رخ نداده است. در واقع، تعرفه هاي انرژي در ساختمان‌هاي تجاري و صنعتي با لحاظ كردن جريمه هاي ضريب بار،  نسبتاً پيچيده است.
 • بمنظور تعيين سهم عمده ترين هزينه در صورت حساب‌های خدماتي. بعنوان نمونه هزينه هاي ديماند پيك مي تواند بخش عمده ای از هزينه صورت حساب خدمات را بخود اختصاص دهد؛ مخصوصاً وقتي که نرخ‌هاي صعودي بکار مي روند. پس جهت کاهش اين گونه هزينه هاي ديماند، راهکارهای  پيک سايي توصيه  مي شود.
 • جهت تعيين اينکه آيا مي توان بمنظور خريد سوخت ارزان تر، با استفاده از تعرفه هاي خدماتي ديگر هزينه های بهره برداري را کاهش داد. اينگونه تحليل ها می توانند در صورت حساب‌های خدماتي کاهش چشمگيری ايجاد نمايند.

همچنين، مميز انرژی مي تواند از طريق تحليل داده های انرژي، ميزان جذابيت پروژه های جايگزينی تجهيزات را تعيين نمايد. در واقع مصرف انرژی تأسيسات را مي توان نرمال کرده و با شاخص ها مقايسه نمود. برای نمونه، از انرژی مصرفی در واحد سطح زير بنا – برای ساختمان‌های تجاری يا در هر واحد محصول برای صنایع می توان بهره برد.

1-2-3-  مميزی انرژی استاندارد

 مميزی استاندارد، امکان تحليل فراگير انرژی در سيستم های انرژی تأسيسات را فراهم  می كند. علاوه بر فعاليت های که برای مميزی بازرسی ميان گذر و تحليل هزينه های خدمات انرژي در بخش های قبلی تشريح شد، مميزی انرژی استاندارد، خط مبنايي را برای مصرف انرژی تأسيسات، ارزيابی پتانسيل صرفه جويي های انرژی و امکان سنجی راهکارهای صرفه جويي توسعه مي دهد. روش گام به گام مميزی انرژی استاندارد شبيه به مميزی تفصيلی انرژی مي باشد که در بخش بعدی بطور مشروح بدان خواهيم پرداخت.

 عموماً در مميزی انرژی استاندارد براي توسعه مدل های خط مبنای انرژی و پيش بينی ميزان صرفه جويي حاصل از اجرای راهكارهاي بهينه سازي از ابزارهای ساده اي استفاده مي کنند. دو نوع از اين ابزارها، روش‌های  روز- درجه و مدل های  رگرسيون خطي هستند. همچنین از تحليل ساده هزينه- فايده نيز جهت تعيين به صرفه بودن راهکار های مصرف انرژی بهره می گيرند.

1-2-4-  مميزی انرژی تفصيلی

اين روش مميزی انرژی، فراگيرترين روش بوده، و هدف از آن مميزي در زمان مصرف مي باشد. در روش مذکور از تجهيزات اندازه گيری مصرف انرژی برای تمام ساختمان يا برای برخی از سيستم های داخلی ساختمان (بعنوان نمونه در بخش مصرف نهايي: سيستم های روشنايي، تجهيزات اداری، فن ها، چيلر ها و غيره) استفاده مي کنند. علاوه بر اين، برنامه های شبيه سازی بسيار پيچيده ای جهت مميزی انرژی تفصيلی برای ارزيابی و پيشنهاد جايگزين های مناسب انرژی تأسيسات بکار می روند. تکنيک های موجود جهت اجرای راهكارهاي مميزی انرژی بسيار متنوع هستند و دامنه آنها از بازرسی اجمالی ساختمان تا بکارگيری تجهيزاتی جهت تعيين برخی پارامترهای ساختمان نظير دمای هوای داخلی، سطح روشنايي و مصرف انرژی الکتريکی متغيراست. در هنگام ضرورت راهکارهای بلند مدت، از حسگرهای مختلفی استفاده می شود که داده ها را در هر لحظه اندازه گرفته و مستقيماً جهت انجام پردازش به سيستم های جمع آوری کننده که قدرت نظم دادن به اطلاعات را داشته، و از راه دور قابل کنترلند، ارسال مي‌کنند. اخيراً تکنيک های پایش بار غير مزاحم ارائه شده اند. اين تکنيک ها قادر هستند مصرف انرژی بلادرنگ در بارهای الکتريکی بالا را تنها با بکارگيری يک مجموعه از حسگرها در ورودی سرويس تعيين نمايند. سهولت بکارگيری اين تکنيک ها  در مقايسه با روش های سنتی قابل توجه مي باشد (در اين روش تنها به مجموعه ای از حسگرهای مختلف جهت نظارت بر مصرف انرژی در هر مصرف کننده نهايي نياز است). 

 برنامه های شبيه سازی کامپيوتری که در مميزی انرژی تفصيلی استفاده می شوند، امکان توزيع مصرف انرژی بر حسب نوع بار (يعنی مصرف انرژی در روشنايي، فن ها، چيلرها، بويلرها و غيره ) را فراهم مي‌کنند.

شکل2) مراحل مختلف ممیزی انرژی ساختمان ها

اين برنامه ها غالباً بر اساس عملکرد حرارتی پويای سيستم های انرژی ساختمان بوده و نياز به تخصص و آموزش های سطح بالای مهندسی دارند. اينگونه برنامه های شبيه سازی، محدوده وسيعي از مدل های مبتنی بر روش بين تا برنامه های محاسبه بارهای حرارتی و الکتريکی متغير زمانی نظیر EnergyPlus را دربر مي‌گيرند. در مميزی انرژی تفصيلی، ارزيابي دقيق اقتصادی از راهکارهای صرفه جويي انرژی انجام مي گيرد و به صرفه بودن جايگزين های انرژی بر اساس تحليل هزينه چرخه عمر (LCC) نسبت به تحليل دوره بازگشت سرمايه ساده انجام مي گيرد. در تحليل هزينه چرخه عمر از برخی پارامترهای اقتصادی نظير نرخ بهره، تورم و تعرفه های مالياتی استفاده می شود.روش اجرای مميزی انرژی بسته به اندازه و کاربري ساختمان، از مراحل مختلفی تشکیل شده است. برخی از اين مراحل و وظايف با توجه به هدف بايد تکرار شده و يا حذف گردند و يا بر اساس يافته های مراحل ديگر محدود شوند. بنابراين اجرای مميزی انرژی، يک فرآيند خطي نبوده،  و نسبتاً تکراری مي‌باشد. بهر حال روش عمومی زير برای عموم ساختمان هاي تجاري مي تواند اجرا گردد:

1-3- مراحل  انجام مميزي انرژي تفصيلي

1-3-1-  جمع‌آوري  اطلاعات ساختمان  و تأسيسات

هدف اصلي در اين مرحله، ارزيابي ويژگي سيستم‌های انرژی و الگوهای مصرف انرژی ساختمان ها مي‌باشد. ویژگی های فيزيكي ساختمان از نقشه‌های معماری/مکانيکی/الکتريکی و با مشورت اپراتورهای ساختمان استخراج مي شود. سپس اين اطلاعات در فرم های مخصوصی ثبت می شوند. همچنین الگوهای مصرف انرژی از صورت حساب‌ حامل های انرژی در سال های گذشته استخراج می شود. تحليل تغييرات زمانی صورت حساب‌ انرژي به مميزان انرژی امکان مي‌دهد تا وظايف مربوطه، در اين مرحله را انجام دهند که در زير مرتب شده است(شکل 2). البته با توجه به شرايط يك ساختمان مشخص، بايد مواردی اضافه يا کسر شوند:

 • جمع آوری داده‌های تأسيساتی حداقل در سه سال گذشته ]جهت شناسايي الگوی تاريخی مصرف انرژی[
 • شناسايي نوع حامل ‌های انرژی مصرفی (برق، گاز طبيعي، نفت و غيره)] جهت تعيين نوع سوختي كه بيشترين مصرف را داراست[.
 • شناسایی ساختار قیمت حامل های انرژی (نرخ‌های مصرف و ديماند انرژی) ]جهت ارزيابي در مواقع ايکه امکان خريد سوخت‌های ارزان تر فراهم باشد[.
 • محاسبه پروفيل سالانه دماي متوسط روزانه و ساعتي منطقه براي ساخت مدل خط‌مبنا مصرف ساختمان و محاسبه روز- درجه‌.
 • تجزيه و تحليل تأثير آب و هوا بر روی مصرف سوخت ]جهت نماياندن هر گونه تغييرات مصرف انرژی مرتبط با بدترين شرايط آب وهوايي[
 • انجام تحليل‌های مصرف انرژی تأسيسات بر حسب كاربري ساختمان و حجم زيربناي آن (شاخص‌هاي ساختمان از جمله مصرف انرژی بر حسب واحد سطح قابل تعيين هستند) ]جهت مقايسه با شاخص‌های بهينه[.

1-3-2-  بازرسي  و بررسي ساختمان

 در اين مرحله ضمن بازرسي ساختمان و مصاحبه با اپراتور، اطلاعات لازمه تكميل شده، و پتانسيل راهکارهای صرفه جويي انرژی شناسايي مي‌شوند. نتايج اين مرحله اهميت ويژه اي دارند؛ چرا كه تعيين مي كنند كه آيا ساختمان موردنظر به مميزي انرژي گسترده‌تري نياز دارد يا نه؟ از جمله اقدامات ضروری در این مرحله عبارتند از:

 • شناسايي معضلات و نياز هاي مصرف کنندگان
 • ارزيابي و تأييد روش‌های بهره‌برداري و تعمير- نگهداری موجود
 • تعيين شرايط بهره برداري فعلي از تجهيزات اصلي مصرف انرژی (روشنايي، سيستم‌های HVAC، موتورها و غيره)
 • تخمين فضای اشغال شده  تجهيزات و روشنايي (چگالی مصرف انرژی و ساعات بهره برداري)

1-3-3- تعیین خط مبنای مصرف انرژی ساختمان

هدف اصلی در اين مرحله توسعه مدل مبنايي است که مصرف انرژی تحت شرايط بهره برداري ساختمان را شبیه سازی کند. اين مدل، مرجعی است که ميزان کاهش مصرف انرژی را با اجرای راهکارهای مختلف صرفه جويي برآورد می کند. وظايف مدنظر در اين مرحله عبارتند از:

 • تحصيل و بازبينی نقشه های معماري/ مکانيکی/ الکتريکی و کنترلي ساختمان
 • بازبيني، تست و ارزيابي تجهيزات ساختمانی از لحاظ بازدهی، عملکرد و قابليت اطمينان
 • تحصيل زمانبندي‌هاي  اشغال و بهره برداري از تجهيزات (مثل سيستم های روشنايي و سيستم HVAC)
 • توسعه يك مدل خط مبنا برای مصرف انرژی ساختمان
 • کاليبره کردن مدل خط مبنا با استفاده از داده های تأسيساتي و/يا داده های اندازه گيری شده.

1-3-4-  ارزيابي راهکارهای صرفه جويي انرژی

 در اين مرحله، فهرستی از راهکارهای اقتصادی صرفه جويي انرژی با تكيه بر پتانسيل کاهش مصرف انرژی و تجزيه و تحليل‌های اقتصادی مشخص مي شوند. جهت نيل به اين اهداف، انجام وظايف زير لازم است:

 • تهيه ليستی فراگير از راهکارهای صرفه جويي انرژی (با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در بازرسي ميان گذر)
 • تعيين صرفه جويي انرژی در نتيجهء اعمال و اجرای راهکارهای صرفه جويي انرژی متفاوت در ساختمان با استفاده از مدل مبنای توسعه يافته درمرحله 3
 • تخمين هزينه های اوليه اجرای  راهکارهای صرفه‌جويي انرژی
 • ارزيابي به صرفه بودن هر راهکار صرفه جويي انرژی با استفاده از روش تحليل‌های اقتصادی (دوره بازگشت سرمايه ساده يا تجزيه وتحليل  هزينه دوره کار کرد ).

جدول1) جزئيات مراحل مميزي انرژي در ساختمان

مراحل

سيستم های حرارتی

سيستم های الکتريکی

1

گرداوري و آناليز اوليه داده‌ها

·        منحني مصرف انرژی حرارتی (حداقل 3سال گذشته)

·        منحني مصرف انرژی الکتريکی (حداقل3سل گذشته)

·        مصرف انرژی حرارتی در واحد سطح( يا در واحد دانشجو  )

·        مصرف انرژی الکتريکی در واحد سطح( يا در واحد دانشجو)

·        توزيع مصرف انرژی حرارتی (گرمايش ، DHW، پخت‌وپز و غيره)

·        توزيع مصرف انرژی الکتريکی (سرمايش ، روشنايي ، تجهيزات، فن‌ها وغيره )

·        انواع سوخت مصرفی (گاز طبيعي، گازوئيل، نفت سفيد، ال‌پي‌جي و مازوت)

·         

·        ارزیابی تأثير آب و هوا بر روی مصرف انرژی حرارتي

·        ارزیابی تأ ثير آب و هوا بر روی مصرف انرژی الکتريکی

·        تعرفه خدمات انرژي

تعرفه خدمات انرژي ( هزينه هاي  انرژی، ديماند، جريمه ضريب توان ) غيره )

2

بازرسی از محل ساختمان

·        جنس مواد سازه ساختماني (ضخامت و مقاومت حرارتی)

·        نوع سيستم‌های HVAC

·        نوع سيستم  HVAC

·        نوع و تراكم روشنايي

·        سيستم DHW

·        نوع و تراكم تجهيزات

·        آب داغ/بخار مصرفی در گرمايش

·        مصرف انرژی گرمايشي

·        آب داغ / بخار مصرفی در سرمايش

·        مصرف انرژی  سرمايشي

·        آب داغ / بخار مصرفی در DHW

·        مصرف انرژی روشنايي

·        آب داغ / بخار آب با کاربرد مخصوص(بيمارستان ها ، استخرهای شنا و غيره)

·        مصرف انرژی  تجهيزات

 

·        مصرف انرژی برای انتقال هوا

 

·        مصرف انرژی برای توزيع آب

3

ايجاد مدل مبناي مصرف انرژي ساختمان

·        مرور نقشه های معماري ، مکانيکی ، الکتريکی و کنترلی

·        مرور نقشه های معماری ، مکانيکی ، الکتريکی و کنترلی

·        توسعه  مدل مبنا  (با استفاده از روش هاي خط مبنا  با پيچيدگی هاي متفاوت، از ابزارهای خيلی ساده گرفته تا ابزارهای تفصيلی )

·        توسعه  مدل مبنا  (با استفاده از روش هاي خط مبنا  با پيچيدگی هاي متفاوت، از ابزارهای خيلی ساده گرفته تا ابزارهای تفصيلی )

·        کاليبره کردن مدل مبنا ( با استفاده از داده های تاسيسات و اندازه گيری شده )

تعيين پتانسيل صرفه‌جويي

·        کاليبره کردن مدل مبنا ( با استفاده از داده های تاسيسات و اندازه گيری شده ) و تعيين پتانسيل صرفه‌جويي

4

ارائه و امكان‌سنجي

راهکارهای  صرفه جويي انرژی

·        سيستم بازيافت حرارتی ( مبدل‌های  حرارتی )

·        سيستم هاي روشنايي پر بازده

·        بازدهی سيستم گرمايش (بويلرها)

·        تجهيزات پر بازده انرژی  (کامپيوتر)

·        كاهش دماي نقطه تنظيم

·        موتورهای پر بازده

طراحي و ساخت سيستم‌هاي بهينه‌سازي انرژي

·        جايگزينی سيستم HVAC

·        جايگزينی سيستم HVAC

·        EMCS

·        کاهش مصرف  DHW

·        افزايش دماي نقطه تنظيم

·        توليد همزمان

·        سيستم سرمايش پر بازده (چيلرها)

 

·        هموار کردن پيک ديماند

·        سيستم ذخيره انرژی حرارتی

·        توليد همزمان

Reference: Energy Audit of Building Systems, 2000.

جدول2 ) خلاصه مميزی انرژی در تأسيسات صنعتی

مراحل

سيستمهای حرارتی

سيستمهای الکتريکی

تجزيه و تحليل تاسيسات

·      منحني مصرف انرژی حرارتی (مشخصه ساختمان)

·      منحني مصرف انرژی الكتريكي (مشخصه ساختمان)

·         مصرف انرژی حرارتی در واحد محصول

·         مصرف انرژی الكتريكي در واحد محصول

·         توزيع مصرف انرژی حرارتی

(گرمايش ، فرآيند و غيره)

·         توزيع مصرف انرژی الكتريكي

(گرمايش ، فرآيند و غيره)

·         نوع سوخت مصرفی

·         تجزيه و تحليل انرژی حرارتی ورودی برای فرآيند خاص در خط توليد        

·         تجزيه و تحليل انرژی حرارتی ورودی برای فرآيند خاص در خط توليد (همانند خشک کردن )

·         ساختار نرخ تأسيسات (بارهای حرارتی ، بارهای تقاضا ، ضريب جريمه توان)

·         تعرفه خدمات (هزينه هاي انرژي، ديماند و جريمه ضريب توان)

بازرسی محل

·         ليست تجهيزات مصرف کننده انرژی حرارتی

·         ليست تجهيزات مصرف کننده انرژی الکتريکی

·      انجام تراز حرارتی انرژی حرارتی

·      انجام تراز حرارتی انرژی الکتريکی

·      مانيتور کردن مصرف انرژی حرارتی در تمام  بخش های تجهيزات

·      مانيتور کردن مصرف انرژی الکتريکی در تمام  بخش های تجهيزات

·      تعيين اثرات خارجی مصرف انرژي حرارتي(همانند آلودگی و زباله

·      تعيين محصولات فرعي مصرف انرژي الكتريكي(همانند آلاينده ها )

خط مبنای مصرف انرژی

·      مرور نقشه های مکانيکی و چارتهای جريان توليد

·      مرور نقشه های الکتريکی و چارت های جريان توليد

·      توسعه مدل مبنا  (با استفاده از هرکدام از روش ها )

·      توسعه مدل مبنا (با استفاده از هرکدام از روش ها)

·      کاليبره کردن مدل مبنا (با استفاده از داده های تاسيساتی يا داده‌های اندازه‌گيری شده)

·      کاليبره کردن مدل مبنا (با استفاده از داده های تأسيساتی يا داده‌های اندازه‌گيری شده)

راهکارهای صرفه جويي انرژی

·      سيستم بازيافت حرارتی

·      موتورهای پر بازده

·      بازدهی سيستمهای گرمايش و خشک کن

·      موتورهای سرعت متغير

·      جايگزينی سيستم HVAC

·      کمپرسور هوا

·      کاهش مصرف آب  داغ و بخار آب

·      سيستم هاي روشنايي پر بازده

·      توليد همزمان (امکانپذير با استفاده  از طريق اتلاف خط توليد )

·      جايگزينی سيستم HVAC

·      EMCS

·      EMCS

·      توليد همزمان (احتمالا  با استفاده  از ضايعات خط توليد )

·      هموار کردن پيک ديماند

·      بهبود ضريب  توان

·      کاهش هارمونيک ها

Reference: Energy Audit of Building Systems, 2000.

مهدی محسنی

متولد1346 مهندسی مکانیک ،مدیریت اجرایی MBA ناظرپایه یک تاسیسات نظام مهندسی استان خراسان رضوی ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری ارزیاب جایزه ملی مدیریت انرژی ممیزوسرممیز سیستم های ISO ومدیریت انرژی رئیس تولید وتعمیرات کارخانه تولید اکسیژن وهوای فشرده وتامین گاز طبیعی سوابق کاری:4سال همکارپروژه،14سال سرپرستی وریاست نگهداری وتعمیرات و4سال بازرسی فنی درمجتمع فولاد خراسان

دیدگاهتان را بنویسید