مدل جایزه ملی مدیریت انرژی

 • ​​​​​مدل جايزه

همانگونه كه در بخش دامنه آمده است، جايزه ملي مديريت انرژي در چهارمین دوره اجرای آن مانند دوره سوم در چهار بخش اعطا مي‌گردد:

                 1- صنايع انرژی بر كه تا پايان سال 1396 براي آن‌ها استاندارد ملي معيار مصرف انرژي توسط سازمان ملی استاندارد ایران تدوين شده است،

              2- تجهيزات‌ منتخب مصرف‌کننده‌انرژی كه تا پايان سال 1396براي آن‌ها استاندارد ملي معيار مصرف انرژي توسط سازمان ملی استاندارد ایران تدوين شده است.

                  3-ساختمان‌های غير مسكونی اداری بزرگ که استاندارد ملی معیار مصرف در مورد آن توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعریف شده است.

                  4-پروژه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژي – با توجه به تعاریف و مفاهیم تعریف شده در این جایزه 

شرح كلي از مدل به تفكيك هر بخش:

بر اساس مدل علمی طراحی شده، امتيازات شركت‌ها در بخش صنايع و فرايندهاي انرژی بر، بر اساس امتياز فني (كه برحسب عملكرد انرژي در سال مورد بررسی محاسبه مي شود)، امتياز پيشرفت عملكرد (كه بر حسب پيشرفت عملكرد انرژي نسبت به سال گذشته(روند) محاسبه می شود) و امتياز سيستم مديريت انرژی (كه بر حسب وضعيت اين سيستم محاسبه می‌شود)، تعيين خواهد شد.هدف از ارزيابي متقاضيان دريافت جايزه ملي مديريت انرژي در اين بخش، بررسي موارد زير در راستای اهداف جايزه ملی مديريت انرژی مي‌باشد:

 •  وضعيت مصرف انرژي نسبت به معيارهاي مشخص شده ]استاندارد)
 •  ارزيابی توانمندي‌ها و نتايج به‌دست آمده در زمينه بهبود عملكرد انرژي روند بهبود)
 •  بررسی وضعيت سيستم مديريت انرژي. (وضعیت جاری)

 موضوعات مورد ارزيابي در جايزه ملي مديريت انرژي در اين بخش، معيارهاي مصرف انرژي بر اساس استانداردهاي ملي و عملکرد سيستم‌ مديريت انرژي در سازمان‌هاي ذيربط متقاضيان را شامل مي‌شود. پس از ارزيابي، بر اساس شاخص­‌هاي تعيين شده و امتيازدهي، سازمان­ هاي برتر براي دريافت جايزه ملي مديريت انرژي در هر گروه صنعتي، معرفي خواهند گرديد. اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي، امتيازدهي و رتبه‌بندي متقاضيان به دو بخش زير تقسيم مي‌شود:

الف- اطلاعات عمومی: شامل اطلاعاتي است که براي ثبت‌نام و ارزيابي اوليه مورد نياز است.ب – اطلاعات فنی و مديريتی انرژی: شامل تمامی اطلاعات مربوط به توليد محصول و مصرف انواع حامل‌های انرژی و همچنين وضعيت و عملکرد سيستم‌ مديريت انرژی و  استانداردهای فنی مربوط به انرژی در حوزه کاری سازمان متقاضی می‌باشد. با توجه به اهميت جنبه‌هاي فني در كاهش ملموس مصارف انرژي، بر اساس طراحي هاي انجام شده براي اين بخش، امتیاز فنی و پیشرفت آن نسبت به سال گذشته، عمده امتياز را به خود اختصاص مي دهد. جهت اطمينان از نظام مند بودن فرايندهاي مرتبط در اخذ امتياز فني، در خصوص وضعيت سیستم مدیریت انرژی نیز امتيازي منظور گرديده است. با توجه به هدف تعريف شده، ميزان مصرف ويژه انرژي مهم‌ترين شاخص جهت انجام ارزيابي كارايي مصرف انرژي در يك واحد صنعتي مي‌باشد. جهت ایجاد امکان ارزیابی، متقاضیان بایستی اطلاعاتی را به شرح ذیل و در قالب اظهارنامه طراحی شده ارائه نمایند:

 • مشخصات عمومی شركت
 •  اطلاعات مصرف انرژی
 •  اطلاعات تولید محصول
 •  اطلاعات مربوط به كليات سیستم مدیریت انرژی

اظهارنامه ها توسط گروه های ارزیابی واجد شرایط مورد ارزیابی قرارگرفته و در صورتی که متقاضی، حائز شرایط مشخص شده از نظر شاخص عملکرد انرژی در حد استانداردهای تعیین شده نباشد، كل امتياز بخش فني مدل را دريافت نخواهد كرد. 
براي بررسي وضعيت سيستم مديريت انرژي، ارزيابي در محل شركت صورت خواهد گرفت.

بر اساس مدل علمي طراحي شده، امتيازات شركت‌ها در بخش تجهيزات مصرف كننده انرژي(محصولات)، بر اساس امتياز فني (كه بر حسب بازدهي انرژي توليدات مورد نظر در سال مورد بررسی محاسبه مي شود)، امتياز پيشرفت عملكرد (كه بر حسب پيشرفت بازدهي انرژي تجهيزات مورد نظر نسبت به سال گذشته(روند) محاسبه مي شود) و امتياز سيستم مديريت انرژي (كه بر حسب وضعيت اين سيستم محاسبه مي‌شود)، تعيين خواهد شد.هدف از ارزيابي متقاضيان دريافت جايزه ملي مديريت انرژي در اين بخش، بررسي موارد زير در راستاي اهداف جايزه ملي مديريت انرژي مي‌باشد:

 •  وضعيت بازدهي انرژي محصولات توليدي مورد نظر نسبت به معيارهاي مشخص شده (استاندارد)
 •  ارزيابي توانمندي‌ها و نتايج به‌دست آمده در زمينه بهبود بازدهي انرژي محصولات توليدي مورد نظر
 •  بررسي وضعيت سيستم مديريت انرژي.

 موضوعات مورد ارزيابي در جايزه ملي مديريت انرژي در اين بخش، معيارهاي بازدهي انرژي محصولات توليدي مورد نظر بر اساس استانداردهاي ملي و عملکرد سيستم‌ مديريت انرژي در سازمان‌هاي ذيربط متقاضيان را شامل مي‌شود. پس از ارزيابي، بر اساس شاخص­‌هاي تعيين شده و امتيازدهي، سازمان­ هاي برتر براي دريافت جايزه ملي مديريت انرژي در هر گروه توليدي محصولات، معرفي خواهند گرديد. اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي، امتيازدهي و رتبه‌بندي متقاضيان به دو بخش زير تقسيم مي‌شود:
الف- اطلاعات عمومي: شامل اطلاعاتي است که براي ثبت‌نام و ارزيابي اوليه مورد نياز است.ب – اطلاعات فني و مديريتي انرژي: شامل تمامي اطلاعات مربوط به توليد محصول و بازدهي انرژي محصولات مورد نظر و همچنين وضعيت و عملکرد سيستم‌ مديريت انرژي و استانداردهاي فني مربوط به انرژي در حوزه کاري سازمان متقاضي مي‌باشد.
ج- اطلاعات مربوط به علامت استاندارد محصول: شركت متقاضي بايستي براي محصولات مورد نظر هم علامت استاندارد و هم برچسب انرژي دريافت كرده باشد كه جهت بررسي اين موارد پروانه كاربرد استاندارد و ساير سوابق ذيربط دريافت مي گردد. شايان ذكر است به دليل حساسيت موضوع، فقدان اين مورد باعث حذف متقاضي از فرايند جايزه خواهد شد.
با توجه به اهميت جنبه‌هاي فني در كاهش ملموس مصارف انرژي، بر اساس طراحي هاي انجام شده براي اين بخش، امتیاز فنی و پیشرفت آن نسبت به سال گذشته، عمده امتياز را به خود اختصاص مي دهد. جهت اطمينان از نظام مند بودن فرايندهاي مرتبط در اخذ امتياز فني، در خصوص سیستم مدیریت انرژی نیز امتيازي منظور گرديده است. با توجه به هدف تعريف شده، ميزان بازدهي انرژي مهم‌ترين شاخص جهت انجام ارزيابي كارايي مصرف انرژي در اين بخش مي‌باشد. 
 جهت ایجاد امکان ارزیابی، متقاضیان بایستی اطلاعاتی را به شرح ذیل و در قالب اظهارنامه طراحی شده ارائه نمایند:

 • مشخصات عمومی شركت
 •  اطلاعات مربوط به بازدهي انرژي محصولات مورد نظر 
 •  اطلاعات مربوط به ميزان تولید كليه محصولات شركت
 •  اطلاعات مربوط به كليات سیستم مدیریت انرژی

اظهارنامه ها توسط گروه های ارزیابی واجد شرایط مورد ارزیابی قرارگرفته و در صورتی که توليدات مورد نظر متقاضی، حائز شرایط مشخص شده از نظر بازدهي انرژي در حد استانداردهای تعیین شده نباشد، متقاضي كل امتياز بخش فني مدل را دريافت نخواهد كرد. 
براي بررسي وضعيت سيستم مديريت انرژي، ارزيابي در محل شركت توليد كننده محصولات صورت خواهد گرفت.

بر اساس مدل، امتياز فني بر مبناي عملكرد انرژي در سال مورد بررسی ، پيشرفت عملكرد نسبت به سال گذشته(روند) و امتياز سيستم مديريت انرژي محاسبه خواهد شد.

بر اساس مدل علمي طراحي شده، امتيازات شركت‌ كنندگان در بخش ساختمان هاي اداري، بر اساس امتياز فني (كه برحسب عملكرد انرژي در سال مورد بررسی محاسبه مي شود)، امتياز پيشرفت عملكرد (كه بر حسب پيشرفت عملكرد انرژي نسبت به سال گذشته(روند) محاسبه مي شود) و امتياز سيستم مديريت انرژي (كه بر حسب وضعيت اين سيستم محاسبه مي‌شود)، تعيين خواهد شد.هدف از ارزيابي متقاضيان دريافت جايزه ملي مديريت انرژي در اين بخش، بررسي موارد زير در راستاي اهداف جايزه ملي مديريت انرژي مي‌باشد:

 •  وضعيت مصرف انرژي نسبت به معيارهاي مشخص شده
 •  ارزيابي توانمندي‌ها و نتايج به‌دست آمده در زمينه بهبود عملكرد انرژي
 •  بررسي وضعيت سيستم مديريت انرژي.

 موضوعات مورد ارزيابي در جايزه ملي مديريت انرژي در اين بخش، معيارهاي مصرف انرژي بر اساس استاندارد ملي 14254و عملکرد سيستم‌ مديريت انرژي در ساختمان هاي اداري متقاضيان را شامل مي‌شود. پس از ارزيابي، بر اساس شاخص­‌هاي تعيين شده و امتيازدهي، ساختمان هاي  برتر براي دريافت جايزه ملي مديريت انرژي ، معرفي خواهند گرديد. اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي، امتيازدهي و رتبه‌بندي متقاضيان به دو بخش زير تقسيم مي‌شود:

الف- اطلاعات عمومي: شامل اطلاعاتي است که براي ثبت‌نام و ارزيابي اوليه مورد نياز است.ب – اطلاعات فني و مديريتي انرژي: شامل تمامي اطلاعات مربوط به مساحت فضاي كنترل شده و مصرف انواع حامل‌هاي انرژي و همچنين وضعيت و عملکرد سيستم‌ مديريت انرژي مي‌باشد. با توجه به اهميت جنبه‌هاي فني در كاهش ملموس مصارف انرژي، بر اساس طراحي هاي انجام شده براي اين بخش، امتیاز فنی و پیشرفت آن نسبت به سال گذشته، عمده امتياز را به خود اختصاص مي دهد. جهت اطمينان از نظام مند بودن فرايندهاي مرتبط در اخذ امتياز فني، در خصوص سیستم مدیریت انرژی نیز امتيازي منظور گرديده است. با توجه به هدف تعريف شده، ميزان مصرف انرژي مهم‌ترين شاخص جهت انجام ارزيابي كارايي مصرف انرژي در يك ساختمان مي‌باشد. جهت ایجاد امکان ارزیابی، متقاضیان بایستی اطلاعاتی را به شرح ذیل و در قالب اظهارنامه طراحی شده ارائه نمایند:

 • مشخصات عمومی متقاضي
 •  اطلاعات مصرف انرژی
 •  اطلاعات مربوط به ساختمان نظير مساحت كل و مساحت فضاي كنترل شده
 •  اطلاعات مربوط به كليات سیستم مدیریت انرژی

اظهارنامه ها توسط گروه های ارزیابی واجد شرایط مورد ارزیابی قرارگرفته و در صورتی که متقاضی، حائز شرایط مشخص شده از نظر شاخص مصرف انرژي در حد استانداردهای تعیین شده نباشد، كل امتياز بخش فني مدل را دريافت نخواهد كرد. 
براي بررسي وضعيت سيستم مديريت انرژي، ارزيابي در محل ساختمان صورت خواهد گرفت.

 • پروژه‌هاي صرفه‌جویی در مصرف انرژي

بر اساس مدل، انرژي صرفه جويي شده، قابليت تعميم و نوآوري و ساير ويژگي هاي مهم پروژه در ارتباط با انرژي نظيرميزان كاهش انتشار آلاينده ها، مورد بررسي قرار گرفته و امتياز هر پروژه محاسبه مي‌گردد.هدف از ارزيابي متقاضيان دريافت جايزه ملي مديريت انرژي در اين بخش، بررسي موارد زير در راستاي اهداف جايزه ملي مديريت انرژي مي‌باشد:

 •  وضعيت صرفه جويي انرژي حاصل شده از اجراي پروژه
 •  ارزيابي توانمندي‌ها و نتايج به‌دست آمده از اجراي پروژه

 محور موضوعات مورد ارزيابي در جايزه ملي مديريت انرژي در اين بخش، نوع حامل انرژي صرفه جويي شده، ميزان انرژي صرفه جويي شده وموارد ديگري نظير ميزان كاهش انتشار آلاينده ها در پروژه هاي متقاضيان است. پس از ارزيابي، بر اساس شاخص­‌هاي تعيين شده و امتيازدهي، پروژه هاي برتر براي دريافت جايزه ملي مديريت انرژي ، معرفي خواهند گرديد. اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي، امتيازدهي و رتبه‌بندي متقاضيان به دو بخش زير تقسيم مي‌شود:

الف- اطلاعات عمومي: شامل اطلاعاتي است که براي ثبت‌نام و ارزيابي اوليه مورد نياز است.ب – اطلاعات مربوط به موارد مالي و ميزان مصرف انرژي: شامل تمامي اطلاعات مربوط به بودجه پروژه و مصرف انواع حامل‌هاي انرژي متقاضي مي‌باشد. جهت ایجاد امکان ارزیابی، متقاضیان بایستی اطلاعاتی را به شرح ذیل و در قالب اظهارنامه طراحی شده ارائه نمایند:

 • مشخصات عمومی پروژه و شركت متقاضي
 •  اطلاعات مصرف انرژی

اظهارنامه ها توسط گروه های ارزیابی واجد شرایط مورد ارزیابی قرار مي گيرد و براي بررسي وضعيت پروژه، ارزيابي در محل شركت يا محل اجراي پروژه صورت خواهد گرفت.

مهدی محسنی

متولد1346 مهندسی مکانیک ،مدیریت اجرایی MBA ناظرپایه یک تاسیسات نظام مهندسی استان خراسان رضوی ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری ارزیاب جایزه ملی مدیریت انرژی ممیزوسرممیز سیستم های ISO ومدیریت انرژی رئیس تولید وتعمیرات کارخانه تولید اکسیژن وهوای فشرده وتامین گاز طبیعی سوابق کاری:4سال همکارپروژه،14سال سرپرستی وریاست نگهداری وتعمیرات و4سال بازرسی فنی درمجتمع فولاد خراسان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید