تعاريف

سيستم مديريت انرژي  (EnMS)

مجموعه اي از عوامل مرتبط و يا داراي تعامل با يکديگر در يک سازمان با هدف استقرار خط مشي انرژي و اهداف و راه هاي دستيابي به آن اهداف.

پروفايل انرژي

وضعيت عملکردي انرژي سازمان.

عملکرد  انرژي (EnPI)

-نتايج قابل اندازه‌گيري مصارف انرژي  مانند : بهينه سازي مصرف انرژي،  شدت انرژي (تبديل بهينه سازي مصرف انرژي)،  مصارف خاص انرژي، مصرف انرژي (انرژي مصرف شده در هرواحد توليدي و يا ساير مصارف در ساير فعاليت ها يا بخش ها.)

مزایای یک EnMS اثربخش ISO50001:2015

  بهبود مستمر عملکرد انرژي  

بهينه سازي مصرف انرژي

حفظ و صرفه جويي منابع انرژي

مدل سیستم مدیریت انرژی


 مسئوليت مدیریت

رويکردي ساختاري به مديريت سيستم- چرخه PDCA

مهدی محسنی

متولد1346 مهندسی مکانیک ،مدیریت اجرایی MBA ناظرپایه یک تاسیسات نظام مهندسی استان خراسان رضوی ارزیاب اولین جایزه ملی تعالی نگهداری ارزیاب جایزه ملی مدیریت انرژی ممیزوسرممیز سیستم های ISO ومدیریت انرژی رئیس تولید وتعمیرات کارخانه تولید اکسیژن وهوای فشرده وتامین گاز طبیعی سوابق کاری:4سال همکارپروژه،14سال سرپرستی وریاست نگهداری وتعمیرات و4سال بازرسی فنی درمجتمع فولاد خراسان

دیدگاهتان را بنویسید